Wczytywanie

Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

 1. 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego ltesty.pl oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym serwisie.
 2. 1.2 Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:
  1. 1.2.1 Ltesty - należy przez to rozumieć Serwis internetowy będący własnością L-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wilczyńskiego 23/201, (10-686 Olsztyn), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000457885, REGON 281488251, NIP 739-385-98-45, o kapitale zakładowym wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), zwany dalej „Serwisem”,
  2. 1.2.2 Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu lub jego Usług.
  3. 1.2.3 Formularzu – należy przez to rozumieć formularz internetowy stosowany przez Serwis, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie L-profit Sp. z o.o. danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług.
  4. 1.2.4 Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć bazę zawierającą dane Użytkownika służące do realizacji Usług przez Serwis i korzystania przez Użytkownika z Usług.
  5. 1.2.5 Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Serwis na stronach ltesty.pl lub za ich pośrednictwem.
  6. 1.2.6 Pakiecie - należy przez to rozumieć zestaw towarów i uprawnień do korzystania z płatnych Usług. Pakiety określa pkt. 2.3. Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Serwis może udostępniać Użytkownikom inne Pakiety w zależności od rozwoju oferowanych Usług w ramach serwisu Ltesty.pl.
  7. 1.2.7 Przelewie elektronicznym - należy przez to rozumieć płatność wykonywaną przez Użytkownika z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub innych systemów płatności online.
  8. 1.2.8 Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).
  9. 1.2.9 RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  10. 1.2.10 Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy udostępniany przez Serwis wg własnego uznania, umożliwiający nabywanie na zasadach określonych w Regulaminie, towarów (usług) prezentowanych na stronie https://www.ltesty.pl/cennik
  11. 1.2.11 Usłudze - należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis w serwisie internetowym ltesty.pl określone w par. 2. Regulaminu.

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis

 1. 2.1 Usługami świadczonymi przez Serwis w ramach funkcjonowania serwisu internetowego ltesty.pl są w szczególności:
  1. 2.2.1 Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron ltesty.pl
  2. 2.2.2. Udostępnienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu w szczególności poprzez realizowanie zakupów w Sklepie.
 2. 2.2 Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach serwisu ltesty.pl są płatne.
 3. 2.3 Dostęp do Usług płatnych następuje poprzez nabycie przez Użytkownika jednego z Pakietów. Pakietami są:
  1. 2.3.1 Testy przez 7 dni,
  2. 2.3.2 Testy przez 1 miesiąc,
  3. 2.3.3 Testy przez 3 miesiące,
  4. 2.3.4 Testy przez 6 miesięcy,
  5. 2.3.5 inne Pakiety udostępniane w Serwisie.
  6. Szczegółowy zakres Usług oraz towarów objętych poszczególnymi Pakietami wymieniony jest na stronie ltesty.pl (https://www.ltesty.pl/cennik/).

§ 3. Rejestracja

 1. 3.1. Warunkiem korzystania z usług płatnych świadczonych przez Serwis jest zarejestrowanie się w Serwisie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie http://www.ltesty.pl/rejestracja/ oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 2. 3.2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Serwisu zawarte w treści serwisu ltesty.pl.
 3. 3.3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Serwisie, jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.
 4. 3.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.
 5. 3.5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta Użytkownika osobom innym niż Użytkownik. Udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta Użytkownika, w tym w szczególności korzystanie z testów w ramach zakupionych Pakietów stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Serwis do rozwiązania umowy na korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozpoznania przez Serwis, że z jednego konta, na którym wykupiony jest Pakiet dostępu do testów, korzysta więcej niż jedna osoba fizyczna, Serwis ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu komputerach.
 6. 3.6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. 3.7. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określa pkt. 7 Regulaminu.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. 4.1. Dokonywanie zamówienia
  1. 4.1.1 Serwis prowadzi poprzez Sklep sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Serwis zamieszcza na stronie https://www.ltesty.pl/cennik.
  2. 4.1.2 Użytkownik składa zamówienie, korzystając z funkcji zawierającej słowa „Kup teraz”. Potwierdzenie zamówienia ze strony Serwisu następuje poprzez list elektroniczny wysłany na wskazany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  3. 4.1.3 Użytkownik składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów i usług z Serwisem.
  4. 4.1.4 Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika.
 2. 4.2 Ceny
  1. 4.1.1 Ceny na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i przedstawiane są w złotych polskich.
  2. 4.1.2 Ceną ostateczną i będąca elementem umowy sprzedaży jest cena towaru lub usługi podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
  3. 4.1.3 Informacja dotycząca ostatecznej pełnej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy płatności.
  4. 4.1.4 Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach towarów i usług, przeprowadzania, kampanii akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian lub odwoływania. Uprawnienie powyższe nie wpływa ma treść umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  5. 4.1.5 Promocje w Sklepie podlegają łączeniu, jedynie w przypadku, w którym regulamin danej promocji opublikowany na stronie internetowej Sklepu, przewiduje taką możliwość. Błędne połączenie dwóch lub więcej promocji przez system komputerowy będzie skutkowało uprawnieniem Serwisu do anulowania zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
  6. 4.1.6 Aktualizacja cennika nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany umowy wiążącej Użytkownika z Serwisem. Zmienione ceny obowiązują Użytkownika w przypadku zawierania kolejnej umowy.
 3. 4.3 Dokonywanie płatności i realizacja zamówienia
  1. 4.3.1 Zawierając umowę zakupu Użytkownik może wybrać następujące formy płatności ceny za zamówione usługi lub towary:
   1. a) przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Serwis w procesie realizacji zamówienia numer konta, 
   2. b) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim), 
   3. c) kartą kredytową.
  2. 4.3.2 Serwis może przyznawać kody rabatowe. Użytkownik może korzystać z kodu rabatowego, który otrzymał za pośrednictwem Sklepu. Kod rabatowy, z którego korzysta Użytkownik może zostać nabyty również przez podmioty inne niż Użytkownik, które uprawniły Użytkownika do korzystania z kodów.
  3. 4.3.3 Kody rabatowe przyznawane są na okres ważności określony przy ich przyznaniu. Uprawnienia wynikające z nabycia kodu rabatowego nie mogą być łączone z innymi kodami rabatowymi lub promocjami, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu konkretnej promocji.
  4. 4.3.4 Zwrotu płatności Serwis dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę wykorzystaną przez Użytkownika do dokonania płatności. 

§ 5. Reklamacja

 1. 5.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu ltesty.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach ltesty.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@l-profit.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 2. 5.2. Serwis zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. 5.3. Reklamacje składane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem ltesty.pl nie będą rozpatrywane. Serwis nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
 4. 5.4. Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru
  1. 5.4.1. Użytkownik ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. 5.4.2. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową na adres wskazany w pkt 1.2.1 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@l-profit.pl. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.
  3. 5.4.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.
  4. 5.4.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 6. Usługa Aplikacji

 1. 6.1 Usługa Aplikacji polega na możliwości zapoznawania się, za pośrednictwem przenośnych komputerów osobistych typu tablet i smartfonów, z treścią wybranych Materiałów.
 2. 6.2 Dostęp do Aplikacji może być dostępem odpłatnym.
 3. 6.3 Prawo korzystania z Aplikacji Użytkownik nabywa za pośrednictwem Sklepu, na zasadach właściwych dla nabywania Towarów lub za pośrednictwem sklepów internetowych w których Aplikacja zostanie udostępniona, według zasad ustalanych przez tych usługodawców.
 4. 6.4 Ceny nabycia dostępu publikowane są Sklepie oraz na stronach internetowych usługodawców którzy udostępniają Aplikacje.
 5. 6.5 Pobierając Aplikację oraz akceptując zasady Regulaminu oraz zasady licencji do korzystania z Aplikacji Użytkownik uzyskuje prawo do używania Aplikacji w celu korzystania z Materiałów na urządzeniu mobilnym. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji, jej rozpowszechniania, w tym zbywania odpłatnie lub nieodpłatnie prawa do korzystania z Aplikacji, jak również do dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Aplikacji, zarówno jej warstwie informatycznej, jak i zewnętrznej warstwie graficznej.
 6. 6.6 Usługodawca nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie Aplikacji jeżeli jest to spowodowane:
  1. 6.6.1 przyczynami leżącymi po stronie podmiotów udostępniających Aplikację,
  2. 6.6.2 wadami sprzętu Użytkownika.

§ 7. Dane osobowe

 1. 7.1. Administratorem danych osobowych jest L-profit Sp. z o.o.. Pełne dane administratora danych osobowych: L-profit Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, 10-686, ul. Wilczyńskiego 23/201, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000457885, numer NIP 739-385-98-45, REGON: 281488251, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.
 2. 7.2. L-profit Sp. z o.o. jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. 7.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów L-profit Sp. z o.o., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 4. 7.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 5. 7.5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników.
 6. 7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Serwisu prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Serwis Usług.
 7. 7.7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Serwisu, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 8. 7.8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Serwisu uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.
 9. 7.9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 10. 7.10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Zasady korzystania z serwisu ltesty.pl

 1. 8.1 Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. 8.1.1 dostępu do sieci Internet;
  2. 8.1.2 indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  3. 8.1.3 konta Użytkownika w Serwisie;
  4. 8.1.4 skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w podanej wersji lub nowszej: 34.05 lub przeglądarki Google Chrome.
 2. 8.2 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
  1. 8.2.1 korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
  2. 8.2.2 powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
  3. 8.2.3 powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
  4. 8.2.4 powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do testów innym Użytkownikom,
  5. 8.2.5 przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 3. 8.3. Użytkownikowi zabrania się:
  1. 8.3.1 utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Ltesty.pl, w tym przez ingerencję w poszczególne jego elementy w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
  2. 8.3.2 podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
  3. 8.3.3 zamieszczania w Ltesty.pl lub wykorzystywania skryptów i programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików lub treści,
  4. 8.3.4 podejmowania działań, w jakiejkolwiek postaci, mających na celu promowanie, popularyzowanie czy reklamowanie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu,
  5. 8.3.5 umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.
 4. 8.4. Serwis może zaprzestać świadczenia usług, w tym usunąć konto Użytkownika, w razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z:
  1. 8.4.1 jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
  2. 8.4.2 obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety.
 5. 8.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. 8.5.1 szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. 8.5.2 uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. 8.5.3 skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika;
  4. 8.5.4 utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
  5. 8.5.5 szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu.
  6. 8.5.6 treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. 9.1. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Portalu w formie tekstu jednolitego.
 2. 9.2. Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. 9.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Prawo prasowe.
 4. 9.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych na jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Serwisu.

 

Polityka cookies

 

Kliknij "Lubię to" a otrzymasz news'y, porady, pytania testowe i wiele innych z życia kierowców.

© Ltesty.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pomoc zakupu
Potrzebujesz pomocy?
Zobacz krok po kroku jak dokonać zakupu:
Pomoc zakupu >>

Strona używa
plików cookies.

Akceptuję