Wczytywanie

Taryfikator mandatów
w ruchu drogowym

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych Grzywna w zł

I. Przepisy o ruchu pieszych

art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

art. 14 pkt 1 lit. a
1 1) na przejściach dla pieszych 50
2 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
3

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b 100
4 art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 7 50
5 art. 92 § 1 lub art. 90

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1] 50
art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

art. 14 pkt 2
6 1) na obszarze zabudowanym 50
7 2) na obszarze niezabudowanym 100
8 art. 90 lub art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3 50
9 art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4 50
10

Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 5 50
11

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6 100
12

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza

art. 11 ust. 1 50
13

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2 50
14

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3 50
15

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13 50
16

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 4 50
17 art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 4 50
17a art. 97

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku

art. 11 ust. 4a do 100

II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A Zasady ogólne i przepisy porządkowe

18 art. 90 lub art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4 150
19

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5 100
20 art. 90

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6 250
21 art. 97

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

art. 39 ust. 1 100
Przewożenie dziecka w pojeździe:
22

Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci

art. 39 ust. 3 w zw. z ust. 3b lub 3c 150
23

Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka

art. 45 ust. 2 pkt 4 150
23a

Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci

art. 45 ust. 2 pkt 5 150
23b

Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu

art. 45 ust. 2 pkt 6 150
23c

Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3a 150
24

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3 100
25

Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem

art. 40 ust. 1 100
26

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

art. 45 ust. 2 pkt 3 100
27

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2 150
28

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1 200
29 art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5 100
30 art. 90

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150
31 art. 97

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

art. 41 150
32

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1 300

B Włączanie się do ruchu

33 art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2 300
34

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1 200
35

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

art. 18a ust. 1 200
art. 97 albo art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]
36 do 10 km/h do 50
37 o 11-20 km/h od 50 do 100
38 o 21-30 km/h od 100 do 200
39 o 31-40 km/h od 200 do 300
40 o 41-50 km/h od 300 do 400
41 o 51 km/h i więcej od 400 do 500
42 art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2 od 100 do 300
43

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 19 ust. 2 pkt 1 od 50 do 200
44 art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3 200
45

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d zgodnie z lp. 36-41

D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

46 art. 90 lub art. 97

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

art. 22 ust. 6 pkt 4 od 200 do 400
47

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

art. 22 ust. 6 pkt 1 200
48

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 22 ust. 5 200
49

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

art. 22 ust. 2 150
50 art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

art. 22 ust. 4 250

E Wymijanie, omijanie i cofanie

51 art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2 500
52

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4 250
53 art. 90

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3 od 50 do 200
54 art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

art. 23 ust. 2 200

F Wyprzedzanie

55 art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1 200
56

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4 200
art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

57

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu

art. 24 ust. 1 pkt 1 250
58

2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

art. 24 ust. 1 pkt 2 250
59 art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 300
60

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 300
61

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3 300
62

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 300
63 art. 97

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

art. 24 ust. 2 300
63a art. 97

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

art. 24 ust. 3-5 200
64 art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6 350
65 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
66 art. 97

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11 300

G Przecinanie się kierunków ruchu

67 art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

art. 26 ust. 1 350
68

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną

art. 26 ust. 2 350
69

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 26 ust. 4 albo ust. 5 350
70

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

art. 27 ust. 1 350
70a art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić

art. 27 ust. 1a 350
71

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

art. 27 ust. 3 350
72 art. 90 lub art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7 350
73

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4 lub ust. 6 300
74

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6 100
75 art. 97

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 28 ust. 3 pkt 1 300
76

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2 300
77 art. 90 lub art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

art. 26 ust. 3 pkt 3 250
78 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100
79

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 25 ust. 4 pkt 1 300

H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

80 art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a 200
81 art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b 100
82 art. 97

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

art. 29 ust. 2 pkt 1 100
83

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

art. 29 ust. 2 pkt 2 100
84 art. 90 lub art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3 100

I Holowanie

85 art. 97

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

art. 31 ust. 1 pkt 3 250
86

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

art. 31 ust. 1 pkt 6 250
87

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

art. 31 ust. 2 pkt 1 250
88

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

art. 31 ust. 2 pkt 2 250
89

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

art. 31 ust. 2 pkt 3 250
90

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

art. 31 ust. 2 pkt 4 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
91

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

art. 31 ust. 1 pkt 2 100
92

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

art. 31 ust. 1 pkt 4 150
93

3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

art. 31 ust. 1 pkt 5 150
94

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

art. 31 ust. 1 pkt 7 100
95 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50

J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

96 art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 33 ust. 2 50
96a art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

art. 33 ust. 1 50
97 art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1 50
97a art. 90

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

art. 33 ust. 1a 50
98 art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

art. 33 ust. 3 pkt 1 50
98a art. 90

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a 200
99

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 2 50
100

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

art. 33 ust. 3 pkt 3 100
101 Uchylona
102 Uchylona
103

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika

art. 33 ust. 5 50
104

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

art. 34 ust. 5 pkt 2 100
105

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

art. 34 ust. 5 pkt 3 100
106

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

art. 34 ust. 5 pkt 4 50
107

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1 100
108

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

art. 35 ust. 2 50
109

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

art. 37 ust. 1 50
110

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

art. 37 ust. 2 pkt 1 50
111

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2 pkt 2 50
112

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

art. 37 ust. 4 pkt 1 50
113

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

art. 37 ust. 4 pkt 3 50
114

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

art. 37 ust. 4 pkt 4 50
115

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4 pkt 5 50
116 art. 97

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3 50
117 art. 90 lub art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5 50
118 art. 97

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 5 50

K Autostrady i drogi ekspresowe

119 art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 300
120

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 23 ust. 2 300
121

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

art. 45 ust. 1 pkt 4 250
122

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3 300
123

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3 300
124

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 300

L Zatrzymanie i postój

125 art. 90 lub art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1 od 100 do 300
126

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

art. 47a 100
Zatrzymywanie pojazdu:
127

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 49 ust. 1 pkt 1 300
128

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi

art. 49 ust. 1 pkt 2 od 100 do 300
129

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3 200
130

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

art. 49 ust. 1 pkt 4 100
131

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 5 100
132

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 49 ust. 1 pkt 6 100
133

7) przy lewej krawędzi jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 7 100
134

8) na pasie między jezdniami

art. 49 ust. 1 pkt 8 100
135

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości

art. 49 ust. 1 pkt 9 100
136

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 49 ust. 1 pkt 10 100
137

11) na drodze dla rowerów

art. 49 ust. 1 pkt 11 100
138 art. 84, 90 lub art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 150
139 art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47 100
140

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

art. 46 ust. 2 100
141

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3 od 150 do 300
142

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

art. 49 ust. 2 pkt 1 100
143

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

art. 49 ust. 2 pkt 2 100
144

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

art. 49 ust. 2 pkt 3 100
145

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

art. 49 ust. 2 pkt 4 100
146

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

art. 49 ust. 2 pkt 5 od 200 do 300

M Używanie świateł zewnętrznych

147 art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1 200
148

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 lub 2 100
149

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

art. 51 ust. 6 100
150

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 200
151

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 od 150 do 300
152 art. 90

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3 200
153 art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5 100
154

Używanie "szperacza" podczas jazdy

art. 52 ust. 3 100

N Używanie pojazdów w ruchu drogowym

155 art. 90 lub art. 97

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2 300
156 art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1 200
157

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

art. 60 ust. 1 pkt 2 200
158

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

100
159

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 60 ust. 2 pkt 1 50
160

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5 100
161

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3 100
162 art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe

art. 32 ust. 6 200
art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

163

1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież

art. 57 ust. 1 200
164

2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

art. 57 ust. 3 50
165 art. 90

3) kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2 200
165a

1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci

art. 57 ust. 1 200
165b

2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób

art. 57a ust. 3 50
166 art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

art. 58 ust. 1 200
167

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

art. 58 ust. 2 200
168

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 54 ust. 1 lub ust. 3 200
169

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

art. 54 ust. 4 100
170 art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3 50
171

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300
172

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

art. 59 ust. 2 100
173

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4 100
174

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3 100

O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

175 art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

art. 61 ust. 2 pkt 4 200
176

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4 100
177

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 61 ust. 8 w zw. z st. 9 150
178

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4 200
179

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 61 ust. 5 150
180

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1 od 100 do 300

P Przewóz osób

181 art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1 100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500
182 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu art. 63 ust. 1 100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500
183

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

art. 63 ust. 3 100
184

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

art. 63 ust. 2 100
185

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

art. 63 ust. 5 50

III. Kierujący

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

art. 87 ust. 1
186 1) uprawnień do kierowania pojazdami 500
187 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300
187a art. 94 § 1 Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia art. 3 w zw. z art. 4-6 [5] 200
188

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym

art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 100
189 Uchylona
189a art. 87 § 1a

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu

art. 45 ust. 1 pkt 1 500
189b art. 87 § 2

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

art. 45 ust. 1 pkt 1 300-500

IV. Inne wykroczenia

190 art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo zabezpieczającego lub kontrolnego

art. 45 ust. 1 pkt 8 400
191 art. 100 pkt 2

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [2] 300
192 art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:
193 art. 96 § 1 pkt 5

1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

art. 66 od 50 do 200
194 art. 96 § 1 pkt 4

2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

art. 71 50
195 art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 9 od 50 do 200
196 art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10 100
197 art. 100 pkt 4

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1 pkt 10 [2] 50
198 art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 30 [2] 200
199 art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

art. 5 [3] 200
200 art. 97

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

§ 2 [4] od 200 do 500
200a art. 96b

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

art. 8 ust. 1 lub 2 300

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:

200b art. 96b w zb. z art. 92 § 1

B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli"

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1-3 [1] 550
200c art. 96b w zb. z art. 92 § 1

B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 [1] 400
200d art. 96b w zb. z art. 92 § 1

B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1] 400
200e art. 96b w zb. z art. 92 § 1

B-39 "strefa ograniczonego postoju"

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1] 400
200f art. 96b w zb. z art. 92 § 1

D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1] 800
200g art. 96b w zb. z art. 92 § 1

P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1] 800

V. Znaki i sygnały drogowe

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków:

201

1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 1-8 [1] 250
202

2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."

§ 19 [1] 250
203

3) C-12 "ruch okrężny"

§ 36 ust. 1 [1] 250
204

4) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..."

§ 20 [1] 150
204a art. 90 lub art. 92 § 1

B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ....... t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ............... t"

§ 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6 [1] 500
205

5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 9-13 [1] 100
206

6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

§ 24 ust. 1 [1] 100
207

7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§ 25 [1] 100
208

8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników

§ 26 [1] 200
209

9) B-35 "zakaz postoju"

§ 28 ust. 1 [1] 100
210

10) B-36 "zakaz zatrzymywania się"

§ 28 ust. 2 [1] 100
211

11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

§ 28 ust. 6 [1] 100
212

12) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

§ 29 [1] 100
213

13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."

§ 35 [1] 250
214

14) C-13 "droga dla rowerów"

§ 37 ust. 1 [1] 100
215

15) C-14 "prędkość minimalna"

§ 38 ust. 1 [1] 100
216

16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"

§ 41 [1] 400
217

17) BT-1 "ograniczenie prędkości"

§ 81 ust. 1 i 2 [1] 100
218

18) BT-3 "blokada zwrotnicy"

§ 81 ust. 3 [1] 200
219

19) P-2 "linia pojedyncza ciągła"

§ 86 ust. 3 [1] 100
220

20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"

§ 86 ust. 4 [1] 200
221

21) P-4 "linia podwójna ciągła"

§ 86 ust. 5 [1] 200
222

22) P-7b "linia krawędziowa ciągła"

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1] 100
223

23) P-17 "linia przystankowa"

§ 90 ust. 1 [1] 100
224

24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

§ 42 [1] 200
225

25) P-21 "powierzchnia wyłączona"

§ 90 ust. 5 [1] 100
226 art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1] 100
227 art. 90 lub art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99 [1] § 102 ust. 4 [1] § 107 [1] 100
art. 90 lub art. 97

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

228

1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1] 100
229

2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 [1] 100
230

3) D-18 lub D-18a "parking..."

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1-3 lub ust. 4 [1] 100
231

4) D-18, D-18a lub D-18b "parking...:",z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 4 albo ust. 6 [1] 500
232

5) P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 lub § 92 [1] 500
233

6) D- 19 "postój taksówek"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 [1] 100
234

7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..."

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 [1] 250
235

8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 [1] 200
236

9) P-18 "stanowisko postojowe"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 [1] 50
237

10) P-20 "koperta"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 [1] 100
art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

238

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1] 100
239

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100 [1] 100
240

3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

§ 95-98, 102, 104 lub 106 [1] 300-500

VI. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

241 art. 86 § 1

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500
242 art. 86 § 2

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500

Kliknij "Lubię to" a otrzymasz news'y, porady, pytania testowe i wiele innych z życia kierowców.

© Ltesty.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pomoc zakupu
Potrzebujesz pomocy?
Zobacz krok po kroku jak dokonać zakupu:
Pomoc zakupu >>

Strona używa
plików cookies.

Akceptuję